Какво е GDPR?
От 25 май 2018 година в България започва да се прилага Общ регламент за защита на личните данни (GDPR). Той е приет от Европейския съюз и целта му е да уеднакви политиките на държавите-членки на ЕС, свързани със събирането и използването на лични данни. Неговата цел е да гарантира правото ни на неприкосновеност, да защити личните ни данни, за да даде повече сигурност от злоупотреби на всеки от нас.
https://www.cpdp.bg/userfiles/file/New_legislation/Regulation_EU_2016_679_Bg.pdf

Вашето име ни е необходимо за да бъде поставено под коментарите и оценките, които давате за фирмите и услугите в този сайт.

Вашия е-мейл се използва и съхранява в базата ни за уникален идентификатор на потребител при регистрация, той няма да бъде предоставян на трети страни.

Karlovo Business не дава право на използване, не продава, не разкрива и не споделя информация за вас (лични данни по смисъла на GDPR) с други лица или с несвързани компании, освен когато това се налага, за да ви предоставим заявени от вас услуги и когато вие сте предоставили вашето разрешение, или в някоя от следните хипотези:

Информацията се предоставя на доверени партньори, които работят по възлагане от страна на Karlovo Business въз основа на договорни отношения и по силата на конфиденциални споразумения. Тези компании могат да използват такава информация, за да има възможност Karlovo Business да доставя статистика (като посещаемост на страниците им, локация и др.) за потребителите си. Въпреки това тези компании нямат правото самостоятелно да споделят тази информация. Тези компании са, без изброяването да е изчерпателно:
Google със съответните свои продукти: Google Analytics, Google Geolocation: https://privacy.google.com/# , https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=bg;
Facebook със съответните продукти:Sign in with Facebook profile, Like button: https://www.facebook.com/privacy/explanation ;

Информацията е в изпълнение на законосъобразните предписания на съдебни разпореждания по легитимни заявки от оправомощени органи (по силата на Закона за електронните съобщения, Наказателно-процесуалния кодекс, Наказателния кодекс и др.).

Ако не искате да изпращаме информацията към някои от нашите партньори, може да оттеглите Вашето съгласие тук или да се упражните правото си „да бъдеш забравен“

Колко време съхраняваме информацията?
Съхраняването на данните продължава, докато разполагаме с основание за тяхното съхранение. Например – наш потребител е дал съгласието си да събираме и обработваме информация за него или e регистрирал фирма или услуга в сайта ни.

Къде съхраняваме информацията?
На сървърно пространсто, предоставено от СуперХостинг.БГ

СуперХостинг.БГ пази вашите лични данни и отговаря напълно на GDPR

Как може да управляваш данните си?
Може да променяте съгласието си спрямо желанието си за всяка цел на обработване. Също така може да изтриете данните си, както и да упражните правото си „да бъдеш забравен“, като ние също ви предоставяме възможността упажниш и другите си права, гарантирани от GDPR.

Какво са данни според GDPR?
Всички данни, благодарение на което може да бъде идентифициран даден потребител, се счита за лични данни. Това може да бъде имейл, имена, мобилен телефон, адрес на живеене, IP адрес.

Контакти:
Karlovo Business ООД, ул. „Граф Игнатиев 9“, гр. Карлово.
Длъжностно лице по защита на данните/ Data Protection Officer: Николай Начев
email: nikolay@karlovobusiness.bg